Производствен имот в РУСЕ за 323331.84 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Производствен имот

Производствен имот в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 323331.84 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 791 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес: бул. Трети март № 58
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.485 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин осемдесет и пет/; Адрес на имота: гр. Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ: 791 кв.м. /седемстотин деветдесет и един квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: ЗПЗ, парцел VІ – 184; при съседи: 6 3427.3.490, 63427.3.483, 63427.3.482, 63427.3.486, 63427.3.489, заедно със сградите, които попадат върху имота: Сграда 63427.3.485.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин осемдесет и пет, точка, едно/, със застроена площ 761 кв.м. /седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда;, А по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот VІ – 184 /шест римско тире сто осемдесет и четири арабско/ по плана на местността Западна промишлена зона в гр.Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ 772 кв.м. /седемстотин седемдесет и два квадратни метра/, при граници на ПИ: УПИ І – 184, УПИ ІІ-184, път, УПИ VІІ-184, заедно с построената в упи ДВУЕТАЖНА СГРАДА с площ от 1328 /хиляда триста двадесет и осем/ кв.м. и със застроен обем от 5 891 /пет хиляди осемстотин деветдесет и един/куб.м., състояща се на първи етаж от дърводелска работилница, гараж с две клетки, канцелария, баня и тоалетна, хидрофорно отделение и на втори етаж от: 19 /деветнадесет/ бр. канцеларии, склад, баня и тоалетна, заедно с всички подобрения и приращения върху имота.

Продава Производствен имот в РУСЕ за 323331.84 лв. на търг от ЧСИ