Парцел в ГАБРОВО за 11610.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Парцел

Парцел в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 11610.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 4116 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. “Слънчева“ № 11
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.532.183 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин тридесет и две точка сто осемдесет и три/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-19/18.05.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-07-650/04.06.2008г. на Началника на СК – Габрово с адрес на поземления имот гр. Габрово, ул. “Слънчева“ № 11 /единадесет/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план 7512а /седем хиляди петстотин и дванадесет, буква „а”/, квартал 70 /седемдесет/, при съседи: имот с идентификатор 14218.532.597, имот с идентификатор 14218.532.182, имот с идентификатор 14218.532.184, имот с идентификатор 14218.532.185 имот с идентификатор;14218.532.576, имот с идентификатор 14218.532.618, имот с идентификатор 1418.532.186, имот с идентификатор 14218.532.617, имот с идентификатор 14218.532.215. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №7512а /седем хиляди петстотин и дванадесет, буква "а"/ от кв.70 /седемдесет/ по плана на гр.Габрово - 89ч. /осемдесет и девета част/ на площ 4 116 /четири хиляди сто и шестнадесет/ кв.м., който поземлен имот попада в урегулиран поземлен имот VI /шести/ - „За жилищен комплекс”, урегулиран поземлен имот VIII /осми/ - „За жилищен комплекс”, урегулиран поземлен имот IX /девети/ - „За жилищен комплекс”, урегулиран поземлен имот - За озеленяване и в улица с О.Т.531-548-575 /петстотин тридесет и едно - петстотин четиридесет и осем - петстотин седемдесет и пет/, улица с О.Т.533-534-535 /петстотин тридесет и три - петстотин тридесет и четири - петстотин тридесет и пет/, при граници на поземления имот: улица "Беленска"- по нерегулирана линия, поземлен имот №7514 /седем хиляди петстотин и четиринадесет/, урегулиран поземлен имот V-7511 /пет римско тире седем хиляди петстотин и единадесет/, урегулиран поземлен имот ІV-7512 /четвърти римско тире седем хиляди петстотин и дванадесет/, поземлен имот №7510 /седем хиляди петстотин и десет/, поземлен имот №7512б /седем хиляди петстотин и дванадесет, буква „б”/, улица "Чучура"- по нерегулирана линия, поземлен имот №7513 /седем хиляди петстотин и тринадесет/, заедно с построената в имота ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА /плевня с навес/ с площ от 49.50 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра. НАЧАЛНА ЦЕНА: 11 610 (единадесет хиляди шестстотин и десет) лева

Продава Парцел в ГАБРОВО за 11610.00 лв. на търг от ЧСИ