Парцел в ГАБРОВО за 21600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Парцел

Парцел в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 21600.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 844 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. „Бенковска”
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 14218.519.103 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка сто и три/ по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/26.10.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-07-138/05.02.2008 година на Началника на СГКК - град Габрово, с адрес на поземления имот гр. Габрово, ул. „Бенковска” с площ от 841 /осемстотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназнач ение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, при граници: имот № 14218.519.104 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка сто и четири/, имот № 14218.519.400 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка четиристотин/, имот № 14218.518.621 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осемнадесет точка шестотин двадесет и едно/ и имот № 14218.519.102 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка сто и две/. По акт за собственост, същият е описан като: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII - 4489 /тринадесети римско - четири хиляди четиристотин осемдесет и девет/ от квартал 28 /двадесет и осми/ по плана на град Габрово – 44 /четиридесет и четвърта/ част, с площ от 844 /осемстотин четиридесет и четири/ квадратни метра - незастроен, при граници: ул.О.Т. 163-164-165 /улица с осови точки сто шестдесет и три - сто шестдесет и четири - сто шестдесет и пет/, урегулиран поземлен имот III /трети римско/ - ж.к., търговия, автоспирка, озеленяване и урегулиран поземлен имот XII - 4488 /дванадесети римско - четири хиляди четиристотин осемдесет и осем/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева

Продава Парцел в ГАБРОВО за 21600.00 лв. на търг от ЧСИ