Офис в РУСЕ за 35941.68 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Офис

Офис в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 35941.68 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 57 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет. 2, обект 5
  ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
  Телефон: 082 - 828839
  Email: mmakedonska@mail.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разпол ожена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 56.60 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 4.375 % ид.ч. /четири цяло триста седемдесет и пет хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /едно/, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.11, 63427.8.1325.2.9, Под обекта: 63427.8.1325.2.5 Над обекта: няма, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, десет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.10 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. с адрес за имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Аакад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, обект 5 /пет/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 56,60 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 4.375 % /четири процента триста седемдесет и пет хиляди от процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.11, 63427.8.1064.8.9 под обекта: 63427.8.1064.8.5, над обекта: няма

Продава Офис в РУСЕ за 35941.68 лв. на търг от ЧСИ