Офис в РУСЕ за 28899.36 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Офис

Офис в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 28899.36 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 46 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. Акад. Михаил Арнаудов №2, ет. 2, обект 6
  ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
  Телефон: 082 - 828839
  Email: mmakedonska@mail.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 45.51 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра и четиридесет и пет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 3,517 % ид.ч. /три цяло петстотин и седемнадесет хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.12, 63427.8.1325.2.10, Под обекта: 63427.8.1325.2.5, Над обекта: няма, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, единадесет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.11 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем 1 точка единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес за имота: гр. Русе, общ, Русе, обл. Русе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, обект 6 /шест/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 45,51 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, с прилежащи части: 3,517 % /три процента петстотин и седемнадесет хилядни от процента/ ид.ч. от общите части на сградата в от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.12. 63427.8.1064.8.10, под обекта: 63427.8.1064.8.5, над обекта няма

Продава Офис в РУСЕ за 28899.36 лв. на търг от ЧСИ