Офис в РУСЕ за 30827.52 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Офис

Офис в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 30827.52 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 48 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 1
  ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
  Телефон: 082 - 828839
  Email: mmakedonska@mail.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположе на в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 48.45 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и четиридесет и пет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 3.747% ид.ч. /три цяло седемстотин четиридесет и седем хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/ Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 63427.8.1325.2.1, 63427.8.1325.2.5, Над обекта: няма, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, пет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.6 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес за имота: rp. Русе, общ. Pуce, обл. Pусе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2, /две/, обект 1 /едно/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 48.45 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра и четиридесет и пет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 3.747% /три процента и седемстотин четиридесет и седем хилядни от процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.8.1064.8.1. 63427.8.1064.8.5. над обекта: няма.

Продава Офис в РУСЕ за 30827.52 лв. на търг от ЧСИ