Офис в РУСЕ за 21399.84 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Офис

Офис в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 21399.84 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 34 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 2, обект 2
  ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
  Телефон: 082 - 828839
  Email: mmakedonska@mail.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 2, обект 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположен а в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 33.70 кв.м. /тридесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 2.658% ид.ч. /две цяло шестстотин петдесет и осем хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.8, Под обекта: 63427.8.1325.2.5, Над обекта: няма, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, пет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор с идентификатор 63427.8.1064.8.7 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес за имота: rp. Русе, общ. Pуce, обл. Pусе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 33.70 кв. м. /тридесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра), с прилежащи части: 2.658% /два процента шестстотин петдесет и осем хилядни от процента/ ид.ч. от общите части а сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.8, под обекта: 63427.8.1064.8.5, над обекта: няма

Продава Офис в РУСЕ за 21399.84 лв. на търг от ЧСИ