Многостаен апартамент в ГАБРОВО за 59214.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 59214.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 117 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Капитан Дядо Никола" № 28А
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.285.1.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и пет точка едно точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-07-336/21.03.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Капитан Дядо Никола" № 28А /двадесет и осем, буква „А”/, ет. 5 /пет/, ап. 5 /пет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.285 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и пет/, с предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ 116,72 /сто и шестнадесет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от входно предверие, дневна, две спални, кухня - столова, баня - тоалетна, тоалетна, предверие към тоалетна, пералня и два балкона, прилежащи части 7.979.% /седем цяло деветстотин седемдесет и девет стотни процента/ идеални части, равняващи се на 6.75 /шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 14218.519.85.1.8, под обекта - обект с идентификатор 1421.519.285.1.5 и обект с идентификатор 14218.519.285.1.6, над обекта – няма, а по документ за собственост при граници: отгоре - покрив, отдолу - ап. №3 /три/, изток - урегулиран поземлен имот ХV – 4677 /петнадесет римско тире четири хиляди шестотин седемдесет и седем/, запад - ап. № 6 /шест/ и стълбище, север - улица и стълбище, юг - двор, и заедно със 7.979.% /седем цяло деветстотин седемдесет и девет хилядни процента/ идеални части, равняващи се на 6.75 /шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.519.285 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста осемдесет и пет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 59 214 (петдесет и девет хиляди двеста и четиринадесет) лева

Продава Многостаен апартамент в ГАБРОВО за 59214.00 лв. на търг от ЧСИ