Мезонет в ПЛОВДИВ за 190600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Мезонет

Мезонет в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 190600.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 173 кв.м.
  Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
  Обявяване: 2019-10-17
  Адрес: ул. „Дружба“ № 13, ет. 4, ап. 2
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20168250400451 - 1.)  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.72.1.2  (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-42/08.01.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 400 0 (четири хиляди), ул. „Дружба“ № 13 (тринадесет), ет. 4 (четвърти), ап. 2 (втори), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ:  173.01 кв.м. (сто седемдесет и три цяло и една стотна квадратни метра), брой нива на обекта: 2 (две), при съседни самостоятелни обекти в сградата за Ниво 1 (едно): на същия етаж: няма, под обекта: 56784.517.72.1.1, над обекта: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата за Ниво 2 (две): на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, който СОС се намира в СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.517.72.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-42/08.01.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000 (четири хиляди), ул. „Дружба“ № 13 (тринадесет), със застроена площ 89.00 кв. м. (осемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.517.72 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000 (четири хиляди), ул. „Дружба“ № 13 (тринадесет), с площ: 220 кв.м. (двеста и двадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 112 (сто и дванадесет), квартал: 7 (седем), парцел: V-112 (пет-римско, тире, сто и дванадесет), при съседи на поземления имот: 56784.517.73, 56784.517.74, 56784.517.71, 56784.517.69, 56784.517.388, ВЕДНО с източна изба с площ 8.12 кв. м. (осем цяло и дванадесет стотни квадратни метра), ВЕДНО с 35,321 % (тридесет и пет цяло и триста двадесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.517.72.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две, точка, едно), ВЕДНО с 35,153 % (тридесет и пет цяло и сто и петдесет и три хилядни процента) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.517.72 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000 (четири хиляди), ул. „Дружба“ № 13 (тринадесет), с площ: 220 кв.м. (двеста и двадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 112 (сто и дванадесет), квартал: 7 (седем), парцел: V-112 (пет-римско, тире, сто и дванадесет), при съседи на поземления имот: 56784.517.73, 56784.517.74, 56784.517.71, 56784.517.69, 56784.517.388. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 190 600,00 лв. (сто и деветдесет хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 04.09.2019 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

Продава Мезонет в ПЛОВДИВ за 190600.00 лв. на търг от ЧСИ