Чси Имоти > Пловдив > Земеделски имот

ЧСИ Пловдив

Всички имоти Земеделски имот в Пловдив от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Пловдив, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Пловдив

Земеделски имот Ново село

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Ново село
Квадратура 2470 кв.м.

имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община Стамболийски, област Пловдивска
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ идеална част от НИВА от 4,940 дка, четвърта категория, находяща се в местността Узун дъмга, представляваща имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община ...

Земеделски имот Ново село

Земеделски имот Ново село

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: Ново село
Квадратура 2470 кв.м.

имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община Стамболийски, област Пловдивска
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ идеална част от НИВА от 4,940 дка, четвърта категория, находяща се в местността Узун дъмга, представляваща имот № 056116 по плана на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221 община ...

Земеделски имот Ново село

Земеделски имот Ново село

Цена: 1560.00 лв.

Населено място: Ново село
Квадратура 1597 кв.м.

имот № 058155, по плана за земеразделянето на землището на село Ново село, с ЕКАТТЕ 52221, община Стамболийски, област Пловдивска
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
½ идеална част от НИВА с площ от 3,193 дка, трета категория, находяща се в местността СРЕДЕН ПЪТ, представляваща имот № 058155, по плана за земеразделянето на землището на село Ново село, ...

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6266 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ (една втора) идеална част от: НЕДВИЖИМ ИМОТ № 801303 (осем, нула, едно, три, нула, три) съгласно плана за земеразделяне на землището на град Първомай с ЕКАТТЕ 59080 (пет, девет, нула, ос ...

Земеделски имот АСЕНОВГРАД

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 3897 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.23.282 (нула, нула, седем, нула, две, точка, две, три, точка, две, осем, две), находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кад ...

Земеделски имот Косово

Земеделски имот Косово

Цена: 72.00 лв.

Населено място: Косово
Квадратура 1201 кв.м.

местност „БАРЧИНАТА“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38799.33.16 (три, осем, седем, девет, девет, точка, три, три, точка, едно, шест), с начин на трайно ползване – нива, с площ ...

Земеделски имот Косово

Цена: 72.00 лв.

Населено място: Косово
Квадратура 1201 кв.м.

местност ''ЕЧЕМЕНИЩА''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38799.46.18 (три, осем, седем, девет, девет, точка, четири, шест, точка, едно, осем), с начин на трайно ползване – нива, с п ...

Земеделски имот Косово

Земеделски имот Косово

Цена: 28.80 лв.

Населено място: Косово
Квадратура 499 кв.м.

местност ''ДО ВОДЕНИЦАТА''
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38799.103.101 (три, осем, седем, девет, девет, точка, едно, нула, три, точка, едно, нула, едно), с начин на трайно ползване ...

Земеделски имот Косово

Земеделски имот Косово

Цена: 216.00 лв.

Населено място: Косово
Квадратура 2741 кв.м.

местност ДОБРЕВИЦА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38799.35.59 (три, осем, седем, девет, девет, точка, три, пет, точка, пет, девет), с начин на трайно ползване – нива, с площ ...

Земеделски имот Граф Игнатиево

Цена: 79344.00 лв.

Населено място: Граф Игнатиево
Квадратура 2982 кв.м.

общ. Марица, обл. Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ИД 20189110400472-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17806.61.414 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири/, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, съгласно ка ...

Земеделски имот Московец

Земеделски имот Московец

Цена: 8400.00 лв.

Населено място: Московец
Квадратура 16100 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №011027 (нула, едно, едно, нула, две, седем), с начин на трайно ползване – лозе, с площ от 16,100 дка (шестнадесет декара и сто квадратни метра), категория на земята при непо ...

Земеделски имот Дълго поле

Земеделски имот Дълго поле

Цена: 3168.00 лв.

Населено място: Дълго поле
Квадратура 3999 кв.м.

местност "Караорман"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
НИВА с площ от 3,999 дка (три декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), четвърта категория, съставляваща имот № 007012 (нула, нула, седем, нула, едно, две) по плана за зе ...

Земеделски имот Леново

Земеделски имот Леново

Цена: 12500.00 лв.

Населено място: Леново
Квадратура 631 кв.м.

ул. ЕНИСЕЙ № 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
Поземлен имот с идентификатор 43298.502.165 /четири три две девет осем точка пет нула две точка едно шест пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5- ...

Земеделски имот Раковски

Земеделски имот Раковски

Цена: 264.00 лв.

Населено място: Раковски
Квадратура 2 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
1/8 (една осма) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 704291 (седем, нула, четири, две, девет, едно) по плана за земеразделяне на землището на град Раковски, ЕКАТТЕ 62075 (шест, две, нула, сед ...

Земеделски имот Раковски

Земеделски имот Раковски

Цена: 264.00 лв.

Населено място: Раковски
Квадратура 2 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
1/8 (една осма) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 704291 (седем, нула, четири, две, девет, едно) по плана за земеразделяне на землището на град Раковски, ЕКАТТЕ 62075 (шест, две, нула, сед ...

Земеделски имот Зелениково

Земеделски имот Зелениково

Цена: 15696.00 лв.

Населено място: Зелениково
Квадратура 335 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
СТОПАНСКА СГРАДА с площ 335 кв. м. (триста тридесет и пет квадратни метра), намираща се в Урегулиран поземлен имот III – Стопански двор № 1 (три – римски – стопански двор номер едно ...

Земеделски имот Ахматово

Цена: 432.00 лв.

Населено място: Ахматово
Квадратура 1287 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022017 (нула, две, две, нула, едно, седем) по плана за земеразделяне на землището на село Ахматово, община Садово, област Пловдив, целият с площ от 1,287 дка (един декар ...

Земеделски имот Бегово

Земеделски имот Бегово

Цена: 35680.00 лв.

Населено място: Бегово
Квадратура 308 кв.м.

община Калояново
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ИД 20189110400263-Едноетажна масивна сграда със стопанско предназначение „ХАМБАР“, построена на площ от 308кв.м. /триста и осем квадратни метра/ в ИМОТ №480003 /четири осем нула нула нула ...

Земеделски имот Цалапица

Земеделски имот Цалапица

Цена: 113180.54 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 2873 кв.м.

с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, местност „Строевско брестче“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ЖИВОТОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2,873 дка (два дка осемстотин седемдесет и три кв.м.), шеста категория, местност „Строевско брестче“, съставляваща по плана на землището на с. Цалапица, общ. Ро ...

Земеделски имот Чалъкови

Земеделски имот Чалъкови

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: Чалъкови
Квадратура 1500 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 31079 (три, едно нула, седем, девет), находящ се в местността „БАТАКЛЪКА“ в землището на село Чалъкови, ЕКАТТЕ 80162, община Раковски, област ...

Земеделски имот Чалъкови

Земеделски имот Чалъкови

Цена: 400.00 лв.

Населено място: Чалъкови
Квадратура 650 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
½ (една втора) идеална част от 1300 / 5152 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 026016 (нула, две, шест, нула, едно, шест), находящ се в местността „ЯНКОВ ЧАЛТИК“ в землището на село Чалъкови, ...

Земеделски имот Караджалово

Земеделски имот Караджалово

Цена: 1680.00 лв.

Населено място: Караджалово
Квадратура 5510 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
½ ид.ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот № 029054 (нула, две, девет, нула, пет, четири), образуван от поземлен имот № 029011 (нула, две девет, нула, едно, едно), находящ се в зем ...

Земеделски имот Черничево

Земеделски имот Черничево

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: Черничево
Квадратура 6185 кв.м.

местността „Ливадите“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ИД20188250400819 - Поземлен имот № 016023 (шестнадесет хиляди и двадесет и трети), находящ се в землището на село Черничево, община Хисаря, област Пловдив, в местността „Ливадите“, с площ ...

Земеделски имот Караджалово

Земеделски имот Караджалово

Цена: 1360.00 лв.

Населено място: Караджалово
Квадратура 5195 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
½ ид.ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот № 059080 (нула, пет, девет, нула, осем, нула), образуван от поземлен имот № 059047 (нула, пет, девет, нула, четири, седем), находящ се в ...

Земеделски имот Караджалово

Земеделски имот Караджалово

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: Караджалово
Квадратура 3934 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
½ (една втора) идеална част от Поземлен имот № 073084 (нула, седем, три, нула, осем, четири), образуван от поземлен имот № 073010 (нула, седем, три, нула, едно, нула), находящ се в землище ...

Земеделски имот Хисаря

Земеделски имот Хисаря

Цена: 58240.00 лв.

Населено място: Хисаря
Квадратура 2722 кв.м.

гр. Хисаря, област Пловдив, в квартал„Миромир“, ЕКАТТЕ 77270, в местността „ВАДАТА-04“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2.722 дка (два декара седемстотин двадесет и два кв.м.), находящ се в землището на гр. Хисаря, област Пловдив, в квартал„Миромир“, ЕКАТТЕ 77270, в местността „ВАДАТ ...

Земеделски имот Болярци

Земеделски имот Болярци

Цена: 1392.00 лв.

Населено място: Болярци
Квадратура 1753 кв.м.

местност "БАШПАРА"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
...

Земеделски имот Граф Игнатиево

Земеделски имот Граф Игнатиево

Цена: 79344.00 лв.

Населено място: Граф Игнатиево
Квадратура 2982 кв.м.

общ. Марица, обл. Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ИД 20189110400472-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17806.61.414 /едно седем осем нула шест точка шест едно точка четири едно четири/, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, съгласно ка ...

Земеделски имот Московец

Земеделски имот Московец

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: Московец
Квадратура 16100 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №011027 (нула, едно, едно, нула, две, седем), с начин на трайно ползване – лозе, с площ от 16,100 дка (шестнадесет декара и сто квадратни метра), категория на земята при непо ...

Земеделски имот Ахматово

Земеделски имот Ахматово

Цена: 480.00 лв.

Населено място: Ахматово
Квадратура 1287 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 022017 (нула, две, две, нула, едно, седем) по плана за земеразделяне на землището на село Ахматово, община Садово, област Пловдив, целият с площ от 1,287 дка (един декар ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив апартаменти от съдия изпълнител пловдив продава автомивка пловдив чси пловдив петко илиев частен съдебен изпълнител пловдив продавам автомивка в пловдив чси пловдив мурджанова имоти от чси пловдив