Магазин в РУСЕ за 33283.44 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Магазин

Магазин в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 33283.44 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 35 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
  ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
  Телефон: 082 - 828839
  Email: mmakedonska@mail.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, улица Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 1, обект МАГАЗИН, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, р азположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ: 34.91 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, с прилежащи части: 3.538 % ид.ч. /три цяло петстотин тридесет и осем хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.5, Под обекта: няма, Над обекта: 63427.8.1325.2.6, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, едно/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.1 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със I Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. с адрес за имота: гр. Русе, общ. Pvce, обл. Русе, ул. „акад. Михаил Арнаудов” №2 /две/, ет. 1 /едно/, обект: Магазин № 1 /едно/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 34.91 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, с прилежащи части 3,538 % ид.ч. /три процента и петстотин тридесет и осем хилядни от процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.5, под обекта: няма, над обекта:63427.8.1064.8.6

Продава Магазин в РУСЕ за 33283.44 лв. на търг от ЧСИ