Къща в ГАБРОВО за 152000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Къща

Къща в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 152000.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 99 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Радост” № 40
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 14218.517.520 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Габрово, ул. "Радост” № 40 /четиридесет/ с площ от 450,00 /четиристотин и петдесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояването (до 10 м), номер по предходен план: 6457 /шест хиляди четиристотин петдесет и седем/, квартал 35 /тридесет и пет/, парцел: 12,16 /дванадесет, шестнадесет/, при съседи на имота: имот с идентификатор № 14218.517.326 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка триста двадесет и шест/, имот с идентификатор №14218.517.484 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка четиристотин осемдесет и четири/, имот с идентификатор №14218.517.328 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка триста двадесет и осем/ и имот с идентификатор № 14218.517.519 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и деветнадесет/, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА: СГРАДА с идентификатор № 14218.517.520.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и двадесет точка едно/, със застроена площ от 99,00 /деветдесет и девет/ квадратни метра, брой етажи: 3/три/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА. По акт за собственост, същият е описан като: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 6457 /дванадесет римско тире шест хиляди четиристотин петдесет и седем арабско/ от кв. 35 /тридесет и пет/ по плана на гр. Габрово – 75 /седемдесет и пета/ част на ул. „Радост” № 40 /четиридесет/, при граници: ул. О.Т. 347 – 377 /триста четиридесет и седем тире триста седемдесет и седем/ - ул. „Радост”, урегулиран поземлен имот XIII – 6456 /тринадесет римско тире шест хиляди четиристотин петдесет и шест арабско/, урегулиран поземлен имот XVI /шестнадесет римско/ - комплексно жилищно строителство, урегулиран поземлен имот XI – 6458 /единадесет римско тире шест хиляди четиристотин петдесет и осем арабско/, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 95 /деветдесет и пет/ квадратни метра, както и всички други подобрения, приращения и насаждения в имота. НАЧАЛНА ЦЕНА: 152 000 (сто петдесет и две хиляди) лева

Продава Къща в ГАБРОВО за 152000.00 лв. на търг от ЧСИ