Къща в ГАБРОВО за 32400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Къща

Къща в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 32400.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 58 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. „Тодорчета“ № 3
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

СГРАДА с идентификатор 14218.526.131.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. „Тодорчета“ № 3 /три/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.526.131 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и едно/ , застроена площ 20 /двадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 14218.526.131.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. „Тодорчета“ № 3 /три/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.526.131 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и едно/, застроена площ 58 /петдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, ЗАЕДНО с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.526.131 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. „Тодорчета“ №3 /три/, целият с площ 380 /триста и осемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 6781, квартал: 63, парцел: 4, при съседи на имота: имот с идентификатор 14218.526.132, имот с идентификатор 14218.526.130, имот с идентификатор 14218.526.217, имот с идентификатор 14218.526.175, имот с идентификатор 14218.526.134. НАЧАЛНА ЦЕНА: 32 400 (тридесет и две хиляди и четиристотин) лева

Продава Къща в ГАБРОВО за 32400.00 лв. на търг от ЧСИ