Къща в КЮСТЕНДИЛ за 190350.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Къща

Къща в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 190350.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 112 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. "Христо Лекарска" № 10
  ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
  Телефон: 078 - 55 44 25
  Email: valia_aleksandrova@mail.bg

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.575 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот петстотин седемдесет и пет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. „Христо Лекарски” № 10, Площ: 319 кв.м. /триста и деветнадесет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1560, квартал: 341, парцел: V при съседи на имота: 41112.503.581, 41112.503.582, 41112.503.574, 41112.503.570, 41112.503.576, 41112.503.580, ВЕДНО с построените в същия имот СГРАДА с идентификатор 41112.503.575.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот петстотин седемдесет и пет, сграда едно/, със застроена площ: 112 кв.м. /сто и дванадесет квадратни метра/, Брой етажи: 3 /три/, Предназначение: Жилищна сграда–еднофамилна и СГРАДА с идентификатор 41112.503.575.2 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот петстотин седемдесет и пет, сграда две/, със застроена площ: 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, Брой етажи: 1 /един/, Предназначение: Хангар, депо, гараж, /съгласно Скица на поземлен имот № 15-706166/02.10.2018 г. издадена от СГКК гр. Кюстендил/. Началната цена от която ще започне наддаването е 190 350 лв. /сто и деветдесет хиляди триста и петдесет лева/.

Продава Къща в КЮСТЕНДИЛ за 190350.00 лв. на търг от ЧСИ