Къща в ДРЯНОВО за 121984.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДРЯНОВО > Къща

Къща в ДРЯНОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 121984.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 86 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: село Бучуковци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ДРЯНОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07185.503.1 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно/, находящ се в село Бучуковци, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-07-83/09.10.2006год. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: село Бучуковци, п.к. 5380, с площ 1 010 /хиляда и десет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, при с ъседи: ПИ на Иван Йонков, ПИ на насл. на Николай Момеров и от две страни второстепенни улици, ЗАЕДНО с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.1 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка едно/, със застроена площ 86 /осемдесет и шест/ кв.м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, 2. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.4 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка четири/, със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ, 3. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.5 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка пет/, със застроена площ 29 /двадесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА и 4. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.6 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка шест/, със застроена площ 38 /тридесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА. НАЧАЛНА ЦЕНА: 121 984,00 /сто двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири/ лева

Продава Къща в ДРЯНОВО за 121984.00 лв. на търг от ЧСИ