Земеделски имот в ГАБРОВО за 10706.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 10706.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 2006 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: местност „ВОЙНОВСКА СПИРКА”
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.39.504 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка тридесет и девет точка петстотин и четири/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: местност „ВОЙНОВСКА СПИРКА”, с площ 2 006 /две хиляди и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 290023, квартал: 0, съседи: 14218.39.501, 14218.39.505, 14218.39.506 и 14218.39.502 НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 706 /десет хиляди седемстотин и шест/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 10706.00 лв. на търг от ЧСИ