Земеделска земя в с. Манолово за 1200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1200.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 3956 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.102.39 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и две, точка, тридесет и девет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г., с адрес на поземления имот: с. Манолов о, местност „ДЪЛБОКПЪТ“, с площ от 3 956 кв. м. (три хиляди деветстотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Етерично – маслодайна култура, категория на земята: 8 (осма), предишен идентифокатор: няма, номер по предходен план: 102039 (едно, нула, две, нула, три, девет), при съседи: 47101.102.31, 47101.102.36, 47101.26.158, 47101.102.38, 47101.102.42, 47101.102.46, 47101.102.40, 47101.102.35.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 1200.00 лв. на търг от ЧСИ