Земеделска земя в с. Манолово за 2592.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 2592.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 4292 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.34.17 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, тридесет и четири, точка, седемнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г., с адрес на поземления имот: с. Манолово, местност „МАНГОЧАИР“, с площ от 4 292 кв. м. (четири хиляди двеста деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентифокатор: няма, номер по предходен план: 034017 (нула, три, четири, нула, едно, седем), при съседи: 47101.34.16, 47101.34.164, 47101.34.35, 47101.34.5.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 2592.00 лв. на търг от ЧСИ