Земеделска земя в с. Манолово за 1400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1400.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 2515 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.98.25 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, деветдесет и осем, точка, двадесет и пет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Ман олово, местност „ГОРЕНАЛЧАК“, с площ от 2 515 кв. м. (две хиляди петстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 098025 (нула, девет, осем, нула, две, пет), при съседи: 47101.98.23, 47101.98.26, 47101.98.27, 47101.98.28, 47101.98.39, 47101.98.38, 47101.98.36, 47101.98.35, 47101.98.24.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 1400.00 лв. на търг от ЧСИ