Земеделска земя в с. Манолово за 2976.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 2976.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 5129 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.84.17 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, осемдесет и четири, точка, седемнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Мано лово, местност „ДОЛЕНЧАКЪЛ“, с площ от 5 129 кв. м. (пет хиляди сто двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 084017 (нула, осем, четири, нула, едно, седем), при съседи: 47101.73.264, 47101.83.211, 47101.84.8, 47101.84.16.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 2976.00 лв. на търг от ЧСИ