Земеделска земя в с. Манолово за 672.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 672.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 1196 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.101.50 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и едно, точка, петдесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Манолово, местност „СО ВАНДЕРЕ“, с площ от 1 196 кв. м. (хиляда сто деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, категория на земята: 8 (осем), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 101050 (едно, нула, едно, нула, пет, нула), при съседи: 47101.101.449, 47101.101.7, 47101.101.9, 47101.101.8.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 672.00 лв. на търг от ЧСИ