Земеделска земя в с. Манолово за 1624.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1624.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 2914 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.101.25 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, сто и едно, точка, двадесет и пет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Манол ово, местност „СОВАНДЕРЕ“, с площ от 2 914 кв. м. (две хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, категория на земята: 8 (осем), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 101025 (едно, нула, едно, нула, две, пет), при съседи: 47101.101.26, 47101.101.31, 47101.101.32, 47101.101.33, 47101.101.34, 47101.101.24, 47101.101.20, 47101.101.19, 47101.101.18.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 1624.00 лв. на търг от ЧСИ