Земеделска земя в с. Манолово за 312.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 312.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 515 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.94.29 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, осемдесет и пет, точка, шестнадесет), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Мано лово, местност „ДОЛЕНАЛЧАК“, с площ от 515 кв. м. (петстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 094029 (нула, девет, четири, нула, две, девет), при съседи: 47101.94.23, 47101.94.31, 47101.94.30, 47101.94.22.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 312.00 лв. на търг от ЧСИ