Земеделска земя в с. Манолово за 944.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 944.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 1584 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.94.24 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, деветдесет и четири, точка, двадесет и четири), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Манолово, местност „ДОЛЕНАЛЧАК“, с площ от 1 584 кв. м. (хиляда петстотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 094024 (нула, девет, четири, нула, две, четири), при съседи: 47101.94.25, 47101.94.28, 47101.77.492, 47101.94.23, 47101.86.254, 47101.94.16, 47101.94.13.

Продава Земеделска земя в с. Манолово за 944.00 лв. на търг от ЧСИ