Земеделска земя в ГАБРОВО за 32660.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделска земя

Земеделска земя в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 32660.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 6120 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ”
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.42.8 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка четиридесет и две точка осем/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ” с площ 6 120кв.м. /шест хиляди сто и двадесет/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползва не – нива, категория при неполивни условия – 8, номер по предходен план – 042008, квартал 0, при съседи: 14218.42.500, 14218.42.9 и 14218.42.97 НАЧАЛНА ЦЕНА: 32 660 /тридесет и две хиляди шестстотин и шестдесет/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Земеделска земя в ГАБРОВО за 32660.00 лв. на търг от ЧСИ