Заведение в РУСЕ за 265917.60 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Заведение

Заведение в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 265917.60 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 297 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1
  ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
  Телефон: 082 - 828839
  Email: mmakedonska@mail.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 296.89 кв.м. /двеста деветдесет и шест квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 30.144 % ид.ч. /тридесет цяло сто четиридесет и четири хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1325.2.1, 63427.8.1325.2.2, 63427.8.1325.2.3, 63427.8.1325.2.14, 63427.8.1325.2.15, Под обекта: няма, Над обекта: 63427.8.1325.2.6, 63427.8.1325.2.13, 63427.8.1325.2.14, 63427.8.1325.2.12, 63427.8.1325.2.11, 63427.8.1325.2.10, 63427.8.1325.2.9, 63427.8.1325.2.8, 63427.8.1325.2.7, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, пет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.5 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес за имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Pусе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 1 /едно/, като самостоятелния обет се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 296.89 кв.м. /двеста деветдесет и шест квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 30,144% /тридесет процента и сто четиридесет и четири хилядни от процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при сьседни самостоятелни обекти: на съшия етаж: 63427.8.1064.8.1, 63427.8.1064.8.2, 63427.8.1064.8.3, 63427.8.1064.8.14, 63427.8.1064.8.15, под обекта: няма, над обекта: 63427.8.1064.8.6, 63427.8.1064.8.13, 63427.8.1064.8.14, 63427.8.1064.8.12, 63427.8.1064.8.11, 63427.8.1064.8.10, 63427.8.1064.8.9, 63427.8.1064.8.8, 63428.8.1064.8.7

Продава Заведение в РУСЕ за 265917.60 лв. на търг от ЧСИ