Заведение в РУСЕ за 75392.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Заведение

Заведение в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 75392.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 255 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. Николаевска № 5, ет. -1
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20118320402222 ще се проведе публична продан на следният недвижим имот, собственост на „Декор 07” ЕООД – трето лице закупило имота след учредена и вписана ипотека с ипотекарен длъжник „Бобитур”ООД – трето лице дало в ипотека свой имот за обезпечаване на дълга на Марияна Иванова Георгиева, с начало на проданта 27.05.2019г. и край на проданта 27.06.2019г., място на проданта: Районен съд Русе, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.26.1.9; адрес на имота: гр. Русе, ул. Николаевска № 5, ет. -1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.26; предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 255.00 кв.м.; прилежащи части: ...........; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, а по данни от акт за собственост: РЕСТОРАНТ ФОЛК КЛУБ „ИЗВОРА”, със застроена площ 255.00 кв.м., построен в двуетажна сграда, находяща се в гр. Русе, ул. Николаевска № 5, в имот представляващ по нотариален акт планоснимачен № 26, в кв. 118, а по скица представляващ ПИ № 26 по кадастрален план на гр. Русе, ЕКАТТЕ 63427, одобрен със заповед № 434/02.07.1985 г. на ИК на ГНС-Русе, целия с площ от 2 219 кв.м., при граници за терена по н.а.: ул. „Рила”, ул. „Николаевска” и бул. „Скобелев”, улица. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 75 392 лв. Определям време, през което имотът може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имота: договорна ипотека в полза на „АЛФА БАНК – КЛОН БЪЛГАРИЯ “АД за сумата 115 000 евро. Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена по сметка на съдебния изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък - ТБ "ПРОКРЕДИТ БАНК"-АД: BG 07 PRCB 92301013548321, BIC: PRCBBGSF. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. 06.05.2019 г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. РУСЕ /И. ХАДЖИИВАНОВ/

Продава Заведение в РУСЕ за 75392.00 лв. на търг от ЧСИ