Етаж от къща в АСЕНОВГРАД за 47080.00 лв.

Имоти > Имоти от чси АСЕНОВГРАД > Етаж от къща

Етаж от къща в АСЕНОВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 47080.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 99 кв.м.
  Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
  Обявяване: 2019-09-25
  Адрес: ул. „ПОП МАТЕЙ“ № 39, ет. 2
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за АСЕНОВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД № 20178250400424 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.71.1.2 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, четири, точка, седем, едно, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ПОП МАТЕЙ“ № 39 /тридесет и девет/, ет. 2 /втори/, с площ: 99 кв. м. /деветдесет и девет к вадратни метра/ (съгласно схема № 414/18.03.2008 г., издадена от Регионална служба по кадастъра – гр. Пловдив и Нот. акт за договорна ипотека, вписан в Служба по вписванията – гр. Асеновград на 09.05.2008 г. под акт № 153, том 1, дв. вх. рег. № 1918/09.05.2008 г.), брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 00702.524.71.1.7, 00702.524.71.1.6, над обекта – 00702.524.71.1.5, 00702.524.71.1.4, който СОС е разположен в сграда с идентификатор 00702.524.71.1 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, четири, точка, седем, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: гр. Асеновград, ул. „ПОП МАТЕЙ“ № 39 /тридесет и девет/, със застроена площ: 108 кв. м. /сто и осем квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, с предназначение – жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 00702.524.71.1, е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.524.71 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, четири, точка, седем, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно измемение със заповед: 18-3624-12.05.2015 г./12.05.2015 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, ул. „ПОП МАТЕЙ“ № 39 /тридесет и девет/, с площ: 440 кв. м. /четиристотин и четиридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 3218, квартал: 96, парцел: XIII-5226, при съседи на поземления имот: 00702.524.70, 00702.524.69, 00702.524.72, 00702.524.74, 00702.524.262, ведно със съответните идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.524.71.1, ведно с 1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от поземлен имот с идентификатор 00702.524.71, ведно с 1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от всички подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор 00702.524.71, който СОС съгласно титул за собственост съставлява: Целия ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, над приземието, на двуетажната масивна жилищна сграда, застроена в парцел XIII-5226 в кв. 96 по регулационния план на гр. Асеновград, състоящ се от 468 кв. м. /четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, при граници на парцела: ул. „Н. Лазаров“, Петко Д. Атанасов и Тасим Садъков, ведно със съответните идеални части от общите части на сграда с идентификатор 00702.524.71.1, ведно с 1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от поземлен имот с идентификатор 00702.524.71, ведно с 1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от всички подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор 00702.524.71. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 47 080 лв. (четиридесет и седем хиляди и осемдесет лева), съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.

Продава Етаж от къща в АСЕНОВГРАД за 47080.00 лв. на търг от ЧСИ