Етаж от къща в КЮСТЕНДИЛ за 71477.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Етаж от къща

Етаж от къща в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 71477.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 188 кв.м.
  Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
  Обявяване: 2019-07-01
  Адрес: ул. „Черна река“ № 2
  ЧСИ: Елица Христова
  Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
  Email: kantora@elitsa-hristova.com

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Елица Христова

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 41112.504.14 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстенди, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на Изп. Директор на АГКК, с адм. адрес гр. Кюстендил, ул. „Черна река“ № 2, с площ от 319. 00 /триста и деветнадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско заст рояване /до 10м./, номер по предходен план 2323, кв. 121, парцел XV, при съседи: 41112.504.493, 41112.504.498, 41112.504.15 и 41112.504.13, ведно със самостоятелен обект в сграда 41112.504.14.1.2 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот триста двадесет и девет, сграда едно, самостоятелен обект две) с административен адрес гр. Кюстендил, ул. „Черна река“ № 2, ет. 2, ап. 2 и 3 със застроена площ по скица 188. 00 /сто и осемдесет и осем/ квадратни метра, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: 41112.504.14.1.1, и над обекта: няма, а по документ за собственост представляващ ½ идеална част УПИ XV-2323 /петнадесет-две хиляди триста двадесет и три/ в квартал 121 /сто двадесет и едно/ по плана на гр. Кюстендил, целият с площ от 323 /триста двадесет и три/ квадратни метра, празно и застроено място, при граници и съседи: улица „Филип Тотю“, улица „Река Черна“, УПИ XVI-2324, улица, УПИ XIV-2327, заедно с втория и третия етаж от триетажната масивна жилищна сграда изградена в този УПИ, всеки от етажите със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ квадратни метра. и състоящ се от входно антре, хол, две спални, кухненск бокс със столова, санитарен възел, заедно с прилежащите на етажите две мазета в приземния етаж на сградата с обща площ от 52. 00 /петдесет и два/ квадратни метра разположени под спалнята и хола на първият етаж, ведно със съответните на етажите идеални части от общите части на сградата

Продава Етаж от къща в КЮСТЕНДИЛ за 71477.00 лв. на търг от ЧСИ