Етаж от къща в ГАБРОВО за 52288.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Етаж от къща

Етаж от къща в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 52288.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 76 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: ул. „Хан Омуртаг” № 6
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.505.322 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: град Габрово, п.к. 5300, ул. „Хан Омуртаг” № 6 /шест/, с площ: 378 /триста седемдесет и осем/ кв.м., с трай но предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 5050312, квартал 147 /сто четиридесет и седем/, парцел 5 /пет/, при съседи на поземления имот: 14218.505.318 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста и осемнадесет/, 14218.505.325 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и пет/, 14218.505.323 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и три/ и 14218.505.321 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и едно/, ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.505.322.2.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и две точка две точка две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Габрово, ул. „Хан Омуртаг” № 6 /шест/, ет. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.505.322 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и две/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 76,00 /седемдесет и шест/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 14218.505.322.2.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка триста двадесет и две точка две точка едно/, над обекта: няма, ЗАЕДНО с цялото таванско помещение, малкия навес на двора, площта на дървеното стълбище във вестибюла в първия – приземен етаж и съответните идеални части от общите части на сградата. НАЧАЛНА ЦЕНА: 52 288 /петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем/ лева

Продава Етаж от къща в ГАБРОВО за 52288.00 лв. на търг от ЧСИ