Гараж в ГАБРОВО за 7344.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Гараж

Гараж в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 7344.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 24 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. ”Венец”, ет. 1
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 14218.501.471.4.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и едно точка четири точка десет/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300 /пет хиляди и триста/, ул. ”Венец”, ет. 1 /едно/, самост оятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.471 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: ГАРАЖ в СГРАДА, с площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.501.471.4.9 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и едно точка четири точка девет/ и 14218.501.471.4.11 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и едно точка четири точка единадесет/, под обекта: няма, над обекта: няма; По акт за собственост, същият е описан като: Гаражна клетка № 8 /осем/ от тринадесет броя групови полувкопани гаражи с кадастрален номер 781 /седемстотин осемдесет и едно/ на север от жилищен блок на ул.”Венец” № 20-22 /двадесет – двадесет и две/, находящ се в град Габрово, с площ на гаражната клетка от 24 /двадесет и четири/ квадратни метра, при граници: изток – гаражна клетка № 9 /девет/, запад – гаражна клетка № 7 /седем/, север – двор, юг – подход към гаражите, заедно с правото на строеж върху общинска земя, съставляваща Урегулиран поземлен имот имот I /едно римско/- за жилищен комплекс, квартал 43 /четиридесет и трети/ по плана на град Габрово, I /етап/, III /трета/ част; НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 344 (седем хиляди триста четиридесет и четири) лева

Продава Гараж в ГАБРОВО за 7344.00 лв. на търг от ЧСИ