Гараж в ГАБРОВО за 24057.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Гараж

Гараж в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 24057.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 239 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Йосиф Соколски" № 29
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.11 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка единадесет/, изграден в груб строеж, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-07-802/11.07.2008г. на началника на СК – Габрово, с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Йосиф Соколски" № 29 /двадесет и д евет/, ет. -1 /минус едно/, гараж 11 /единадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.201 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно/, предназначение: ГАРАЖ В СГРАДА, брой нива на обекта: 1 /едно/ със застроена площ по документ: 239 /двеста тридесет и девет/ кв.м., прилежащи части: 18,442% /осемнадесет цяло четиристотин четиридесет и два хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.10 и имот с идентификатор 14218.519.201.2.9. НАЧАЛНА ЦЕНА: 24 057 /двадесет и четири хиляди петдесет и седем/ лева

Продава Гараж в ГАБРОВО за 24057.00 лв. на търг от ЧСИ