Гараж в РУСЕ за 10000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Гараж

Гараж в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 10000.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 19 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. Рига - ид 288/2019
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

       ГАРАЖ № 69 /шестдесет и девет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, жилищен комплекс ЗДРАВЕЦ, северно от улица „Рига“, в района на далекопроводната ивица, ГСК „Енерго“ Русе, със застроена площ 18.51 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: улица, обслужваща гаражи на ГСК „Енерго“, гараж № 70 /седемдесет/, гараж № 68 /шестдесет и осем/, заедно с 1.239 % /едно цяло и двеста тридесет и девет хилядни процента/ идеални части от общ ите части и от отстъпеното право на строеж върху терена, съгласно нотариален акт, а според кадастрална карта - СГРАДА с идентификатор 63427.7.196.12 /шест три четири две седем точка седем точка едно девет шест точка едно две/, находяща се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ж.к. ИЗТОК, ул. Рига, с площ: 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/; бр. етажи – 1 /един/, предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ; стар идентификатор – няма, номер по предходен план – ГАРАЖ 69 /шестдесет и девет/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.196 /шест три четири две седем точка седем точка едно девет шест/ - общинска собственост, с площ 3371/ кв.м. /три хиляди триста седемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За автогараж, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 56 /петдесет и шест/. Съседи на поземления имот: 63427.7.154, 63427.7.100, 63427.7.101, 63427.7.228, 63427.7.289, 63427.7.195.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 10 000.00 лв. Вписана Възбрана в полза на взискателя по горецитираното дело. Определям всеки втоник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Гараж в РУСЕ за 10000.00 лв. на търг от ЧСИ