Вила в РУСЕ за 3456.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Вила

Вила в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 3456.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 18 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: местност "Люляците" - ИД 532/2017
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, находяща се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, представляваща ИМОТ № 244 /две четири четири/, с площ 487.00 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/, кадастрален район 180 /сто и осемдесет/ по кадастралния план на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ЕКАТТЕ 63427, ведно с построената в него ПОСТРОЙКА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ с площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/ съгласно Разрешение за строеж № 388Аз/10.05.1982г. На ГНС – Русе, при граници и съседи за имота: имот № 180.265 – на Община Русе; имот № 180.245 – на Община Русе; имот № 180.247 – на Община Русе; имот № 180.243 – на Иван Калинов Дечков, а съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.174.244 /шест три четири две седем точка едно седем четири точка две четири четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, местност ЛЮЛЯЦИТЕ, с площ 499 кв.м. /четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 63427.174.244.1 /шест три четири две седем точка едно седем четири точка две четири четири точка едно/, със застроена площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 275001800. Съседи на поземления имот: 63427.174.265, 63427.174.243, 63427.174.248, 63427.174.247, 63427.174.246, 63427.174.245   ЦЕНА: 3 456.00 лв. Вписана Възбрана в полза на „Райфайзенбанк“ ЕАД. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Вила в РУСЕ за 3456.00 лв. на търг от ЧСИ