Чси Имоти > Първомай >

ЧСИ Първомай

Всички имоти в Първомай от ЧСИ

Офис ПЪРВОМАЙ

Цена: 7040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 30 кв.м.

ул. “Княз Борис I” № 1 „а”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
ОФИС-ПОДДРЪЖКА със застроена площ от 29,77 (двадесет и девет цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м., находящ се на подземен етаж, кота –3,30 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КООП” с ...

Склад ПЪРВОМАЙ

Склад ПЪРВОМАЙ

Цена: 7040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 30 кв.м.

ул. “Княз Борис I” № 1 „а”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС-ПОДДРЪЖКА със застроена площ от 29,77 (двадесет и девет цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м., находящ се на подземен етаж, кота –3,30 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КООП” с ...

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 19440.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6266 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ (една втора) идеална част от: НЕДВИЖИМ ИМОТ № 801303 (осем, нула, едно, три, нула, три) съгласно плана за земеразделяне на землището на град Първомай с ЕКАТТЕ 59080 (пет, девет, нула, ос ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4050 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 88624.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1320 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № Р ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 48208.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1522 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., изда ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 369 кв.м.

местност „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.01.2020 до 12.02.2020
Обявяване на: 2020-02-13
ИД № 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6885 кв.м.

местност „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.01.2020 до 12.02.2020
Обявяване на: 2020-02-13
ИД № 20168250400276 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 129000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6043 кв.м.

ул. „Братя Миладинови“ № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
УПИ VIII (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОСЕМ РИМСКО) – производствена и складова дейност по регулационни план на град Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД - 15 - 665 ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 5500.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ГАРАЖ № 7 /седем/ с площ от 40,57 /четиридесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м., находят се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр. Първомай, общ. Първомай, обл ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 2020-01-31
ГАРАЖ № 7 с площ от 40,57 кв.м., находящ се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев, построена в урегулиран позе ...

Къща ПЪРВОМАЙ

Къща ПЪРВОМАЙ

Цена: 130480.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
ИД20158250400265 - 1/2 ид. ч. (една втора идеална част) от дворно място, цялото с площ от 455 кв. м. (четиристотин петдесет и пет квадратни метра), съставляващо УПИ VII-1524 (урегулиран по ...

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 89 кв.м.

ул. "Орфей" № 2, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
ИД 20188200400999, АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в гр. Първомай, ул. „Орфей“ № 2 (две), вх. А, ет. 1 (първи), със застроена площ от 88,94 кв.м. (осемдесет и осем цяло деветдесет и чет ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 144.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 3553 кв.м.

квартал "Дебър", местността "Въчевбряст крушака"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
1/8 (една осма) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 402023 (четири, нула, две, нула, две, три) по плана за обезщетяване, представляващ пасище, мера, пета категория, находящ се в местнос ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 2320.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6213 кв.м.

квартал "Дебър, местност "Вереница"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 398011 (три, девет, осем, нула, едно, едно) по плана за обезщетяване, представляващ пасище, мера, девета категория, находящ се в местността „Вереница“, в землището ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 216.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1008 кв.м.

местността "Дол. Комсал Подсело"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 180063 (едно, осем, нула, нула, шест, три) по плана на град Първомай, община Първомай, област Пловдив, образуван от поземлен имот № 180026 ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4050 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 130803.84 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № Р ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 130803.84 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

гр.Първомай ул. „Братя Миладинови” № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № Р ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.10.2019 до 26.11.2019
Обявяване на: 2019-11-27
ГАРАЖ № 7 с площ от 40,57 кв.м., находящ се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев, построена в урегулиран позе ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 133650.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6043 кв.м.

ул. „Братя Миладинови“ № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
УПИ VIII (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОСЕМ РИМСКО) – производствена и складова дейност по регулационни план на град Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД - 15 - 665 ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.

ул. "Христо Ботев”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
ГАРАЖ № 7 /седем/ с площ от 40,57 /четиридесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м., находят се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр. Първомай, общ. Първомай, обл ...

Къща ПЪРВОМАЙ

Къща ПЪРВОМАЙ

Цена: 14850.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 800 кв.м.

кв. Дебър
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
Дворно място, цялото застроено и незастроено от 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/, съставляващо УПИ X – 215 /десет римско, двеста и петнадесет – арабско/, с предназначение за жилищно с ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 44638.40 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.

УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, при ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 145337.60 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № Р ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 71274.40 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1522 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., изда ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 1245.60 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 369 кв.м.

местност „Кабата каладж. чеир“, кв. Дебър,
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД № 20168250400276 - ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6885 кв.м.

местност „Кабата каладж. чеир“, кв. Дебър
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ИД № 20168250400276 - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 20080.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
УПИ II - търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр. Първомай, кв. Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД - 15 - 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, п ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 15040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 125 кв.м.

кв. Любеново
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Масивна сграда (магазин) с площ от 125(сто двадесет и пет) кв.м., находяща се в гр. Първомай, кв. Любеново, застроена в общински парцел I (първи)- пивница и магазин, пл. 23 (двадесет и три ...

Производствен имот ПЪРВОМАЙ

Производствен имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 152518.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6043 кв.м.

ул. „Братя Милалинови“№ 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1. УПИ VIII (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОСЕМ РИМСКО) – производствена и складова дейност по регулационни план на град Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД - 15 - 6 ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
2. МАГАЗИН № 29 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ със застроена площ от 35,50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м., находящ се на втори етаж, кота +3,50 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КОО ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ГАРАЖ № 7 /седем/ с площ от 40,57 /четиридесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м., находят се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр. Първомай, общ. Първомай, об ...

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-15
АПАРТАМЕНТ „В“ (буква В), находящ се в град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с площ от 66,06 кв.м. (шестдесет и шест цяло и шест стотни квадратни метра), състоящ се от: спалня, д ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ГАРАЖ № 7 с площ от 40,57 кв.м., находящ се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев, построена в урегулиран позе ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 15321.60 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.

гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Княз Борис І № 1а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
МАГАЗИН № 29, със застроена площ от 35,50кв.м., находящ се на втори етаж, кота+3,50 на масивна сграда ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КООП, с административен адрес:гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 15040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 125 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 2019-09-05
Масивна сграда (магазин) с площ от 125(сто двадесет и пет) кв.м., находяща се в гр. Първомай, кв. Любеново, застроена в общински парцел I (първи)- пивница и магазин, пл. 23 (двадесет и три ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 20080.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.07.2019 до 04.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
УПИ II - търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр. Първомай, кв. Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД - 15 - 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, п ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 20080.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-08-31
2. УПИ II - търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр. Първомай, кв. Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД - 15 - 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 69760.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6043 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 2019-09-05
1. УПИ VIII (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОСЕМ РИМСКО) – производствена и складова дейност по регулационни план на град Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД - 15 - 6 ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 52200.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 350 кв.м.

ул."Иглика"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
Дворно място от 350 кв.м /триста и петдесет квадратни метра /., находящо се в гр. Първомай на ул. Иглика, съставляващо Парцел /УПИ/ IV/ четвърти/ - магазин, пл. № 1983 /хиляда деветстотин ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4050 кв.м.

местност "Кантона"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4050 кв.м.

местност "Кантона"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Къща ПЪРВОМАЙ

Къща ПЪРВОМАЙ

Цена: 16500.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 800 кв.м.

КВ. ДЕБЪР
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
Дворно място, цялото застроено и незастроено от 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/, съставляващо УПИ X – 215 /десет римско, двеста и петнадесет – арабско/, с предназначение за жилищно с ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 166463.28 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1320 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № Р ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 166463.28 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1320 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № Р ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 85713.84 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1522 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г.,
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., изда ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 53494.56 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.

УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, при ...

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6266 кв.м.

кв. Дебър, гр. Първомай, общ Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
Обявяване на: 2019-07-29
½ (една втора) идеална част от: НЕДВИЖИМ ИМОТ № 801303 (осем, нула, едно, три, нула, три) съгласно плана за земеразделяне на землището на град Първомай с ЕКАТТЕ 59080 (пет, девет, нула, ос ...

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 89 кв.м.

ул. „Орфей“ № 2, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
ИД 20188200400999 - АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в гр. Първомай, ул. „Орфей“ № 2 (две), вх. А, ет. 1 (първи), със застроена площ от 88,94 кв.м. (осемдесет и осем цяло деветдесет и че ...

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 89 кв.м.

ул. „Орфей“ № 2, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
ИД 20188200400999 - АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в гр. Първомай, ул. „Орфей“ № 2 (две), вх. А, ет. 1 (първи), със застроена площ от 88,94 кв.м. (осемдесет и осем цяло деветдесет и че ...

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 89 кв.м.

ул. „Орфей“ № 2, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.06.2019 до 23.07.2019
Обявяване на: 2019-07-24
ИД 20188200400999 - АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в гр. Първомай, ул. „Орфей“ № 2 (две), вх. А, ет. 1 (първи), със застроена площ от 88,94 кв.м. (осемдесет и осем цяло деветдесет и че ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
2. МАГАЗИН № 29 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ със застроена площ от 35,50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м., находящ се на втори етаж, кота +3,50 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КОО ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
1. ГАРАЖ № 7 /седем/ с площ от 40,57 /четиридесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м., находят се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 17024.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.

гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Княз Борис І № 1а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
МАГАЗИН № 29, със застроена площ от 35,50кв.м., находящ се на втори етаж, кота+3,50 на масивна сграда ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КООП, с административен адрес:гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
ГАРАЖ № 7 с площ от 40,57 кв.м., находящ се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев, построена в урегулиран позе ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 15200.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 580 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVII – 979 (двадесет и седми с планоснимачен номер деветстотин седемдесет и девети) от кв. 48 (четиридесет и осем) по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първома ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 1300.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 2321 кв.м.

местност "Георгиева чука"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
ИД 20168250400276, ЛОЗЕ с площ 2,321 дка (два декара и триста двадесет и един квадратни метра), четвърта категория, местност „Георгиева чука“, съставляващо имот № 071182 (седемдесет и една ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 1300.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 2223 кв.м.

местност "Георгиева чука"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
ИД 20168250400276, ЛОЗЕ с площ 2,223 дка (два декара и двеста двадесет и три квадратни метра), четвърта категория, местност „Георгиева чука“, съставляващо имот № 071149 (седемдесет и една ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 7360.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 2039 кв.м.

местност "Кабата каладж. чеир"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
ИД 20168250400276, НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първ ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6885 кв.м.

местност "Кабата каладж. чеир"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
ИД 20168250400276, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет ква ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 1384.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 369 кв.м.

местност "Кабата каладж. чеир"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
ИД 20168250400276, ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета ка ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 11520.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 14738 кв.м.

землището на кв. Дебър, гр. Първомай, местността МАРАТА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101108010 /девет, девет, едно, нула, едно, едно, нула, осем, нула, едно, нула/ по плана за земеразделяне на кв. Дебър, гр. Първомай, с начин на трайно ползване НИВА, с п ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 184959.20 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Първомай, одобрен със Заповед № ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 95237.60 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1522 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., изд ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 59438.40 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.

УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, при ...

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Христо Ботев" № 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-25
АПАРТАМЕНТ „В“ (буква В), находящ се в град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с площ от 66,06 кв.м. (шестдесет и шест цяло и шест стотни квадратни метра), състоящ се от: спалня, д ...

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 70308.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 126 кв.м.

ул. "Панайот Хитов" № 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
ид № 20138250400549 - АПАРТАМЕНТ № 3 (три), разположен от източната страна на трети жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел № V-265 (пет-римско-двеста шестдесе ...

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 70308.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 126 кв.м.

ул. "Панайот Хитов" № 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
ид № 20138250400549 - АПАРТАМЕНТ № 3 (три), разположен от източната страна на трети жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел № V-265 (пет-римско-двеста шестдесе ...

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 70308.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 126 кв.м.

ул. "Панайот Хитов" № 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.05.2019 до 11.06.2019
Обявяване на: 2019-06-12
ид № 20138250400549 - АПАРТАМЕНТ № 3 (три), разположен от източната страна на трети жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел № V-265 (пет-римско-двеста шестдесе ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 2448.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6213 кв.м.

квартал "Дебър", местност "Вереница"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 398011 (три, девет, осем, нула, едно, едно) по плана за обезщетяване, представляващ пасище, мера, девета категория, находящ се в местността „Вереница“, в землищет ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 240.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1008 кв.м.

местността "Дол. Комсал Подсело"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 180063 (едно, осем, нула, нула, шест, три) по плана на град Първомай, община Първомай, област Пловдив, образуван от поземлен имот № 180026 ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 160.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 3553 кв.м.

квартал "Дебър", местност "Въчевбряст крушака"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
1/8 (една осма) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 402023 (четири, нула, две, нула, две, три) по плана за обезщетяване, представляващ пасище, мера, пета категория, находящ се в местн ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4050 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.04.2019 до 13.05.2019
Обявяване на: 2019-05-14
2. МАГАЗИН № 29 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ със застроена площ от 35,50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м., находящ се на втори етаж, кота +3,50 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КОО ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 13600.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.04.2019 до 13.05.2019
Обявяване на: 2019-05-14
1. ГАРАЖ № 7 /седем/ с площ от 40,57 /четиридесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м., находят се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 350 кв.м.

ул."Иглика"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
Дворно място от 350 кв.м /триста и петдесет квадратни метра /., находящо се в гр. Първомай на ул. Иглика, съставляващо Парцел /УПИ/ IV/ четвърти/ - магазин, пл. № 1983 /хиляда деветстотин ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 50466.96 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 360 кв.м.

гр. Първомай, ул.“Братя Миладинови-юг“ № 76 а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
Урегулиран поземлен имот № VII-2654 (седем-две хиляди шестстотин петдесет и четири) от кв. 85 (осемдесет и пет) по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г., предназначен за ж ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 17640.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 580 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.03.2019 до 05.04.2019
Обявяване на: 2019-04-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVII – 979 (двадесет и седми с планоснимачен номер деветстотин седемдесет и девети) от кв. 48 (четиридесет и осем) по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първома ...

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Земеделски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 30852.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6885 кв.м.

местност "Кабата каладж. чеир"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
ИД 20168250400276, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет ква ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 1530.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 369 кв.м.

местност "Кабата каладж. чеир"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
ИД 20168250400276, ½ ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – изоставена нива, с площ от 0,369 дка (триста шестдесет и девет квадратни метра), пета ка ...

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

Цена: 8064.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 2039 кв.м.

местност "Кабата каладж. чеир"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 2019-04-10
ИД 20168250400276, НИВА с площ 2,039 дка (два декара и тридесет и девет квадратни метра), пета категория, намираща се в местността „Кабата каладж. чеир“ в землището на кв. Дебър, общ. Първ ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 175967.28 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

УПИ IX – произв.и складова дейност с предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78,одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първом
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
УПИ IX – произв.и складова дейност с предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78,одобрен със Заповед № ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 90969.84 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1522 кв.м.

УПИ VIII– произв.и складова дейност по регулационен план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
УПИ VIII– произв.и складова дейност по регулационен план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., изда ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 18144.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
2. МАГАЗИН № 29 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ със застроена площ от 35,50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м., находящ се на втори етаж, кота +3,50 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КОО ...

Къща ПЪРВОМАЙ

Къща ПЪРВОМАЙ

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 80 кв.м.

кв. Дебър, ул. "Иван Сечков" № 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
ДВОРНО МЯСТО от около 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ ...

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Многостаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 78120.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 126 кв.м.

ул. "Панайот Хитов" № 10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
ИД № 20138250400549 - АПАРТАМЕНТ № 3 (три), разположен от източната страна на трети жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел № V-265 (пет-римско-двеста шестдесе ...

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 18500.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 47 кв.м.

ул. "Черноризец Храбър" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесети), находящ се във вход „Б“ на 4 (четвърти) етаж от жилищен блок в град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив, с административен адрес: гр. Първомай, ул. „Че ...

Къща ПЪРВОМАЙ

Къща ПЪРВОМАЙ

Цена: 57200.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 110 кв.м.

ул. "Иглика" № 26
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 580 кв. м. (петстотин и осемдесет квадратни метра), а по скица – 598 кв. м. (петстотин деветдесет и осем квадратни метра), находящо с ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4050 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 53494.56 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.

УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, при ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 24552.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.

гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Княз Борис І № 1а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
МАГАЗИН № 29, със застроена площ от 35,50кв.м., находящ се на втори етаж, кота+3,50 на масивна сграда ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КООП, с административен адрес:гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ...

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.01.2019 до 22.02.2019
Обявяване на: 2019-02-25
АПАРТАМЕНТ „В“ (буква В), находящ се в град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с площ от 66,06 кв.м. (шестдесет и шест цяло и шест стотни квадратни метра), състоящ се от: спалня, д ...

Къща ПЪРВОМАЙ

Къща ПЪРВОМАЙ

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 108 кв.м.

ул. Перуника №1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.01.2019 до 14.02.2019
Обявяване на: 2019-02-15
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено - с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ (тринадесети) - 1940 (хиляда деветстотин и ч ...

Други ПЪРВОМАЙ

Други ПЪРВОМАЙ

Цена: 195519.20 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
УПИ IX – произв.и складова дейност с предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78,одобрен със Заповед № ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 56074.40 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 360 кв.м.

гр. Първомай, ул.“Братя Миладинови-юг“ № 76 а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15
Урегулиран поземлен имот № VII-2654 (седем-две хиляди шестстотин петдесет и четири) от кв. 85 (осемдесет и пет) по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г., предназначен за ж ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 2720.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6213 кв.м.

местност "Вереница"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 398011 (три, девет, осем, нула, едно, едно) по плана за обезщетяване, представляващ пасище, мера, девета категория, находящ се в местността „Вереница“, в землищет ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 187.20 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 3553 кв.м.

местност "Въчевбряст крушака"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
1/8 (една осма) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 402023 (четири, нула, две, нула, две, три) по плана за обезщетяване, представляващ пасище, мера, пета категория, находящ се в местн ...

Парцел ПЪРВОМАЙ

Парцел ПЪРВОМАЙ

Цена: 252.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1 кв.м.

местност "ДОЛ. КОМСАЛ ПОДСЕЛО"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 180063 (едно, осем, нула, нула, шест, три) по плана на град Първомай, община Първомай, област Пловдив, образуван от поземлен имот № 18002 ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 27280.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.

гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Княз Борис І № 1а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
МАГАЗИН № 29, със застроена площ от 35,50кв.м., находящ се на втори етаж, кота+3,50 на масивна сграда ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КООП, с административен адрес:гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ...

Гараж ПЪРВОМАЙ

Гараж ПЪРВОМАЙ

Цена: 17040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 41 кв.м.

гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
ГАРАЖ № 7 с площ от 40,57 кв.м., находящ се в подземно ниво на пететажна жилищна сграда, находяща се в гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Христо Ботев, построена в урегулиран позе ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 59438.40 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.

УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
Обявяване на: 2019-01-09
УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, при ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

първомай имоти имоти първомай имоти в първомай недвижими имоти първомай частен съдебен изпълнител първомай чси първомай първомай имоти имоти първомай имоти в първомай чси първомай