Чси Имоти > Ловеч > Производствен имот

ЧСИ Ловеч

Всички имоти Производствен имот в Ловеч от ЧСИ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 948076.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 27134 кв.м.

Източна промишлена зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
III. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00299.381.1122/нула нула две девет девет, точка, три осем едно, точка, едно едно две две/ с адрес на поземления имот: с. Александрово, обл. Ловеч с площ ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 71836.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 41737 кв.м.

Източна промишлена зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
II. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.47 /четири три девет пет две, точка, пет нула пет, точка, четири седем/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, с площ о ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 20230924.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76885 кв.м.

Източна промишлена зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.59 с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, с площ от 76 885, 00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизир ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 130521.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3708 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.617 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 190416.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17831 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.619 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04,2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 103372.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 442 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.519.617.1.4 , по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последн ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 52358.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3925 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с пл ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 82650.24 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 13812 кв.м.

местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.4.152 /четири три девет пет две точка четири точка сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със За ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 218952.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3053 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 86687.55 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1345 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по к ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 117200.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 8668755.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 373 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по к ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 936000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 14750 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
II. Поземлен имот с идентификатор 43952.507.9625 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 590400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 22418 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9624 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две четири/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 243280.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3053 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 157608.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 26817 кв.м.

гр. Ловеч, местност"Арман баир"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ земя с площ от 26 817 кв.м. ( двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра ), находящ се в землището на гр. Ловеч, Област Ловеч, местност „ ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 291936.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3053 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 52894.08 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3925 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с пл ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 1040000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 14750 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9624 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две четири/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 656000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 22418 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9619 / четири три девет пет две,точка, пет нула седем,точка, девет шест едно девет/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър К ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 118296.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 184630.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 26817 кв.м.

гр. Ловеч, ул. " Плевенско шосе " № 1, местност " Арман баир "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ земя с площ от 26 817 кв.м. ( двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра ), находящ се в землището на гр. Ловеч, Област Ловеч, местност „ ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 293760.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 733 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 131440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

съдия изпълнител ловеч имоти в ловеч от съда апартаменти ловеч съда имоти в ловеч от съда съдия изпълнител ловеч чси ловеч апартаменти ловеч съда чси ловеч ивелина чси ловеч румен димитров частен съдебен изпълнител ловеч