Производствен имот в ЛОВЕЧ за 118296.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Производствен имот

Производствен имот в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 118296.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 4833 кв.м.
  Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
  Обявяване: 2020-01-20
  Адрес: Северна промишлена зона гр. Ловеч
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и две триста тридесет и две/, с адрес Северна промишлена зона гр.Ловеч, с площ по скица 4833 /четири хиляди осемстотин тридесет и три / кв.м., начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10 м./, а по нотариален акт представляващ 4515/ 35000 кв.м. /четири хиляди петстотин и петнадесет от тридесет и пет хиляд ни /кв.м. идеални части от дворно място, съставляващо парцел I /първи/ в квартал 290 /двеста и деветдесет/ по регулационния план на града, целият с площ от 35 000 /тридесет и пет хиляди/ кв.м., заедно и реално с построените върху имота производствени, сгради по нотариален акт : ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ със застроена площ 648 /шестотин четиридесет и осем/ кв.м. и АРМАТУРЕН ЦЕХ със застроена площ 864 /осемстотин шестдесет и четири/ кв.м., а по скица № 2590/ 26.03.2008 г. на СГКК- Ловеч, представляващи: ЕДНОЕТАЖНАНА МАСИВНА с частични стоманобетонни елементи ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с кад. № 43952.502.332.1/четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и две точка триста тридесет и две точка едно/ със застроена площ 887 кв.м./осемстотин осемдесет и седем кв.м./ и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА - панелна ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с кад. № 43952.502.332.2/ четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и две точка триста тридесет и две точка две/, със ЗП ОТ 666 /шестотин шестдесет и шест кв.м./ при съседи по скица: За друг вид застрояване № 43952.502.44, За второстепенна улица № 43952.502.49, За производството на строителни материали конструкции и изделия № 43952.502.333, За складова база № 43952.502.42, Дере № 43952.502.41
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 6/15

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

Продава Производствен имот в ЛОВЕЧ за 118296.00 лв. на търг от ЧСИ