Производствен имот в ЛОВЕЧ за 8668755.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Производствен имот

Производствен имот в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 8668755.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 373 кв.м.
  Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
  Обявяване: 2020-04-13
  Адрес: гр.Ловеч,местност"Полето"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД–18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Полето“ с площ: 1345 кв.м. ( хиляда триста четиридесет и пет квадратни метра ), тр айно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, категория на земята при неполивни условия: 5 ( пета ), стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 004107 ( четири хиляди сто и седем ), при граници и съседи на имота: 43952.4.185, 43952.4.108, 43952.171.1, 43952.4.191, 43952.4.183, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДА с идентификатор № 43952.4.107.1 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем, точка, едно ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107, със застроена площ от 31 кв. м. ( тридесет и един квадратни метра ), Брой етажи: 1 ( един ), Предназначение: Сграда на транспорта и СГРАДА с идентификатор № 43952.4.107.2 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем, точка, две ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107, със застроена площ от 373 кв.м. ( триста седемдесет и три квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №2148/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

Продава Производствен имот в ЛОВЕЧ за 8668755.00 лв. на търг от ЧСИ