Хотел в ПЛОВДИВ за 445162.50 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Хотел

Хотел в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 445162.50 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 47 кв.м.
  Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
  Обявяване: 2019-10-14
  Адрес: ул. "Райко Даскалов" №53
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

СГРАДА с идентификатор № 56784.518.714.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, седем, едно, четири, точка, едно), находяща се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53 (петдесет и три), със застроена площ от 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), бр ой етажи: 4 (четири), предназначение: Хотел, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, представляваща съгласно титул за собственост: ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 53 (петдесет и три), със застроена площ от 49 кв.м. (четиридесет и девет квадратни метра), с обща разгъната застроена площ от 250,42 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра), при граници и съседи: от юг и запад – съпритежателите на кооп. Дом „Левски“, от север – бул. „Шести Септември“, от изток – ул. „Райко Даскалов“, състояща се от: Сутерен, състоящ се от зала, предназначена за кафене и стълбищна клетка към партера, със застроена площ от 46,40 кв.м. (четиридесет и шест квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра); Партер, състоящ се от фоайе и стълбищна клетка за първи жилищен етаж, със застроена площ от 27,24 кв.м. (двадесет и седем квадратни метра и двадесет и четири квадратни дециметра); Първи етаж, състоящ се от жилищно помещение, санитарен възел и склад, със застроена площ от 48,09 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и девет квадратни дециметра); Втори етаж, състоящ се от две стаи, всяка с прилежащ към нея санитарен възел, със застроена площ от 48,09 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и девет квадратни дециметра); Трети етаж, състоящ се от две стаи, всяка с прилежащ към нея санитарен възел, със застроена площ от 48,09 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра и девет квадратни дециметра); Тавански (мансарден) етаж, състоящ се от две стаи, всяка с прилежащ към нея санитарен възел, със застроена площ от 40,87 кв.м. (четиридесет квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра); ведно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.518.714 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, седем, едно, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ №53 (петдесет и три), целият с площ от 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: № 948 (деветстотин четиридесет и осем), квартал: 2 (втори), парцел: I-948 (парцел първи с планоснимачен номер деветстотин четиридесет и осем), при граници на имота съгласно кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори № 56784.518.1298, № 56784.518.414, № 56784.518.1234, който поземлен имот съгласно титул за собственост представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-1535 (римско две, тире, хиляда петстотин тридесет и пет), с площ от 49 кв.м. (четиридесет и девет квадратни метра), предназначен за описаната по-горе сграда, при граници и съседи на УПИ II-1535: от север – бул. „6-ти Септември“, от изток – ул. „Райко Даскалов“, от юг и запад – УПИ I-446, който урегулиран поземлен имот, заедно с УПИ I-446, са образувани съгласно Заповед №РД-09-222/10.04.1998 г., на Община Пловдив, район Централен за попълване на кадастрална основа и образуване на нови имоти от ПАРЦЕЛ I-446 (парцел първи с планоснимачен номер четиристотин четиридесет и шест) - адм.сграда, в квартал 105 (сто и пети) - стар, 29 (двадесет и девети) - нов, по плана на Централна градска част на гр. Пловдив, целият с площ от 1045 кв.м. (хиляда четиридесет и пет квадратни метра), при граници и съседи на парцел I-446: от запад – ул. „Петко Каравелов“, от изток – ул. „Райко Даскалов“, от север – ул. „6-ти Септември“, от юг – ул. „Заменхоф“, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор №56784.518.714.

Продава Хотел в ПЛОВДИВ за 445162.50 лв. на търг от ЧСИ