Търговски имот в ПЛОВДИВ за 62791.20 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Търговски имот

Търговски имот в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 62791.20 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 36 кв.м.
  Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
  Обявяване: 2020-08-20
  Адрес: гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1 /едно/, обект 75
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точка, едно, точка, седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ж.к„Тракия” бл. 20 /двадесет/, вх. „А”, ет. 1 /едно/, обект 75 /седемдесет и пет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.430/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет/, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 36.05 /тридесет и шест цяло и 5 стотни/ кв. метра, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.430.1.74, под обекта: няма, над обекта: 56784.540.430.1.3; 56784.540.430.1.2, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с полезна площ от 2.14 кв. м. /две цяло и четиринадесет/ кв. метра, при граници на избеното помещение: отляво: изба № 2 /две/, ВЕДНО с 0.973 % /нула цяло и деветстотин седемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Продава Търговски имот в ПЛОВДИВ за 62791.20 лв. на търг от ЧСИ