Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН за 59600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 59600.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 85 кв.м.
  Срок: 18.07.2020 до 18.08.2020
  Обявяване: 2020-08-19
  Адрес: ж.к.Дружба, бл.424, вх.М, ет.4
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 628/2017г. с Изх. № 22448/ 29.06.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.07.2020г. до 17.00 часа на 18.08.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ЗИНКА САШЕВА ДИМИТРОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ №9 /девет/, находящ се в град Плевен, жилищен комплекс «Дружба», блок №424 /четиристотин двадесет и четири/, във вход «М», на IV /четвърти/ етаж, със застроена площ oт 84.66 кв.м. /осемдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни кв.м./, състоящ се от: ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ и ТОАЛЕТНА, при съседи: изток-апартамент от вход "Л", запад-стьлбище и апартамент №10 на Димитринка Танчева Филипова, север-двор, юг-двор, горе- апартамен №12 на Найден Иванов Бъчев, долу-апартамент №6 на Цветан и Христо Христови, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, при съседи: изток-маза №1 на Стела Людмилова Величкова, запад-коридор, север-маза №8 на Димитър Великов Димитров, юг-коридор, горе-жилищен етаж, долу-мази, заедно с припадащите се на апартамента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сгарда с идентификатор 56722.667.308.12.9 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, триста и осем, точка, дванадесет, точка, девет/, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, Дружба, бл.424, вх.М, ет.4, ап.9, самостоятелен обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 56722.667.308.12, брой надземни етажи 7, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда- многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.667.308. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, посочена в документа площ: няма данни. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.667.308.12.10, под обекта: 56722.667.308.12.6, над обекта: 56722.667.308.12.12; - при първоначална цена – 59 600 лева /петдесет и девет хиляди и шестстотин лева,/ на 80% от изготвената пазарна оценка в размер на 74 500 лв. Данъчната оценка на целият недвижим имот е 20992.90 лв. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 3, акт №98/2005г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 1, акт №71/2007г., подновяване/новиране том 11, акт №126/2016г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 2, акт №61/2017г., в полза на Павлин К.Симеонов, по и.д.№20169060400793 на ЧСИ Виктор Стоянов; възбрана том 4, акт №62/2019г., в полза на взискателя „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, по изп.дело №20178150400628/18г., на ЧСИ Т.Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч., след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ Кирилова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20178150400628/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 19.08.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 29.06.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

Продава Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН за 59600.00 лв. на търг от ЧСИ