Склад в гр. Сливен за 55752.70 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Сливен > Склад

Склад в гр. Сливен

Допълнителна информация

  Начална цена: 55752.70 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 243 кв.м.
  Срок: от 27.01.2023 до 27.02.2023
  Обявяване: 2023-02-28
  Адрес: ГР.СЛИВЕН, КВ.РЕЧИЦА
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Сливен
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 67338.868.391 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин шестдесет и осем точка триста деветдесет и едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. На изпълнителния директор на АК, целият с площ 1 519.00 кв.м. / хиляда петстотин и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в гр.Сливен, кв.Речица с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с построената в имота сграда: Сграда с идентификатор номер 67338.868.391.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин шестдесет и осем точка триста деветдесет и едно точка едно/, със застроена площ 243.00 кв.м. / двеста четиридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 / един /, предназначение: Промишлена сграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор номер 67338.868.395 и поземлен имот с идф.номер 37530.11.182

Продава Склад в гр. Сливен за 55752.70 лв. на търг от ЧСИ