Парцел в Шабла за 6320.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Шабла > Парцел

Парцел в Шабла

Допълнителна информация

  Начална цена: 6320.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 1613 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес:
  ЧСИ: Лучия Тасева
  Телефон: 058 – 600313; 0 888 - 808 709
  Email: kstoyanova@luchiataseva.com

Всички имоти за Шабла
Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Шабла, ул. "Червеноармейска", с идентификатор 83017.504.4241 /осем, три нула, едно, седем, точка, пет, нула, четири, точка, четири, две, четири, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: Заповед КД-14-08-Ш-1211/09.07.2007г. на началника на СГКК-Добрич, с площ от 1613 /хиляда шестстотин и тринадесет/ кв.м.,а по документ за собственост - с площ от 1600 /хиляда и шестстотин/ кв.м., начин на трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи на имота: 83017.504.4240, 83017.504.4011, 83017.504.41, 83017.504.4242. Описание: Оценяваният имот се намира в северният край на гр.Шабла, в промишлената зона на града. В съседство са изградени жилищни сгради по ул.”Червеноармейска”, както и стопански и промишлени сгради. Поземленият имот се намира в краен квартал на гр.Шабла, отстоящ на 500 м. от центъра на града. Поземленият имот е разположен на равен терен, не е ограден, не е застроен и не се обработва. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №157,, том 1, дв.вх.рег.№2906/27.08.2009 г. по изпълнително дело №20097370400847, учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №43, том 2, дв.вх.рег.№4642/12.10.2007 г. за сумата от 45 000 евро.

Продава Парцел в Шабла за 6320.00 лв. на търг от ЧСИ