Офис в ПЛОВДИВ за 29345.60 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Офис

Офис в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 29345.60 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 69 кв.м.
  Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
  Обявяване: 2020-07-31
  Адрес: ул. "Нестор Абаджиев " № 25
  ЧСИ: Сурпик Манук Татарян
  Телефон: 032 - 621093
  Email: statarian@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Сурпик Манук Татарян

ОФИС  с идентификатор 56784.539.142.4.4 с площ от 68.84 кв. м. , находящ се в град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.539.142, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.539.142.4.3 и над обекта: няма, ВЕДНО С 1/ 10  идеална част  от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Пловдив, Район „Тракия“, ул. „Нестор Абаджиев“, № 25 /два десет и пет/, съставляващ УПИ ХІV /четиринадесет/ - стопански дейности, 445 /четиристотин четиридесет и пети/, от квартал 10 /десети/ по плана на Югоизточна промишлена зона – ч. ІІ /втора част/ на град Пловдив, застроен, целият с площ от 4 544 /четири хиляди петстотин четиридесет и четири/ квадратни метра, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри представлява, поземлен имот с идентификатор 56784.539.142, с площ от 4 635.00 кв.м. /четири хиляди шестстотин тридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, при съседи на имота:             56784.539.140 ; 56784.539.143 ; 56784.539.150 ; 56784.539.151 и 56784.539.141

Продава Офис в ПЛОВДИВ за 29345.60 лв. на търг от ЧСИ