Офис в ПЛОВДИВ за 185600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Офис

Офис в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 185600.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 139 кв.м.
  Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
  Обявяване: 2019-10-10
  Адрес: ул. "Съединение" 27 А, ет. 1, в сграда № 7
  ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
  Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
  Email: office@kpavlov.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Константин Михайлов Павлов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в обект в сграда с идентификатор 56784.540.198.7.1 ( петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка сто деветдесет и осем точка седем точка едно ), град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед : 18-1197-12.02.2015 г. на Началник на СГКК – Пловдив с адрес на имота : гр.Плов див, ж.к. Тракия "Съединение" № 27 А, ет.1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.198 с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта : 1( едно), с посочена в документа площ : 139.25 кв. м. ( сто тридесет и девет цяло двадесет и пет стотни квадратни метра), прилежащи части : 9.26 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж: 56784.540.198.7.2, под обекта: няма и над обекта : няма, стар идентификатор : 56784.540.1260.7.1, а по титул за собственост имотът представлява : ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ със застроена площ 139.25 кв. м. ( сто тридесет и девет цяло двадесет и пет стотни квадратни метра) с граници и съседи : на север - жилищен блок, на запад - открита тераса, на изток - открита площ и на юг - ресторант, ВЕДНО с 9.26 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в търговски комплекс в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бул "Шипка " № 1 , с обща разгърната площ от 1503.90 кв.м ( хиляда петстотин и три цяло и деветдесет стотни квадратни метра ), построен в УПИ VI (шести) - комплексно застрояване и обществени мероприятия от квартал 3 (три) по плана на жилищна група А - 7,8 ( буква А тире седем запетая осем ), ж.к. Тракия, гр. Пловдив, при граници : на юг - бул."Шипка", на север - междублоково пространство, на изток - съществуваща сграда и на запад - ул." Съединение".

Продава Офис в ПЛОВДИВ за 185600.00 лв. на търг от ЧСИ