Офис в ПЛОВДИВ за 90000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Офис

Офис в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 90000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 155 кв.м.
  Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
  Обявяване: 2019-09-25
  Адрес: БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ №82, БЛ. 1, ЕТ. 2 ОБЕКТ 4
  ЧСИ: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
  Телефон: 032 - 262426
  Email: mariana_obretenova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.510.195.1.1 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет.едно.едно/, адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82, бл.1, ет.2, обект 4, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.510.195 /пет шест седем осем четири.пет едно нула.едно девет пет/, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ: 154,78 кв.м. /сто петде сет и четири цяло и седемдесет и осем кв.м./, ниво: 1 /едно/, прилежащи части: 4,526 % ид.части /четири цяло петстотин двадесет и шест стотни процента/ от общите части на сградата и 13,99 % ид.части /тринадесет цяло и деветдесет и девет стотни процента/ от общите части на офисите, при съседни самостоятелни обекти в сградат: на същия етаж: 56784.510.195.1.2, под обекта: 56784.510. 195.1.31, над обекта: 56784.510.195.1.7, 56784.510.195.1.8, заедно с 75.77/4982 ид. ч./ седемдесет и пет цяло седемдесет и седем стотни върху четири хиляди деветстотин осемдесет и две идеални части/ от поземлен имот 56784.510.195 /пет шест седем осем четири. пет едно нула. едно девет пет/ с административен адрес : гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 82-82А , 82Б, трайно прадназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, площ: 4948 кв.м. /четири хиляди деветстотин четиридесети осем кв.м./, номер по предходен план: 195 /сто деветдесет и пет/, квартал: 2 /две/ по плана на парк „Отдих и култура-юг”, парцел: ХІХ – 195 /деветнадесет римско – сто деветдесет и пет/, при съседи: 56784.510.180, 56784.510.9506, 56784.510.178, 56784.510.9550. Първоначалната цена на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК, е в размер на 90 000 лв. /деветдесет хиляди лева/ ЗАБЕЛЕЖКА: Офис 4 с идентификатор 56784.510.195.1.1 и Офис 5 с идентификатор 56784.510.195.1.2 са обединен в един, с разпределение: коридор, 1 бр. санитарен възел, на север – 2 бр. офис помещения с обща тераса по северна фасада, на изток- предверие и 2 бр. офис помещения. Съгласно одобрения архитектурен проект в офис 5 има санитарен възел, който не е изпълнен.

Продава Офис в ПЛОВДИВ за 90000.00 лв. на търг от ЧСИ