Многостаен апартамент в ЯМБОЛ за 12880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЯМБОЛ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ЯМБОЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 12880.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 100 кв.м.
  Срок: 30.12.2019 до 30.01.2020
  Обявяване: 2020-01-31
  Адрес: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. Граф ИГНАТИЕВ № 6, вх. Б, ет. 4, ап. 33
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за ЯМБОЛ
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.494ГПК от 30.12.2019г.до 30.01.2020г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20148780400782, като на 31.01.2020 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Д-р Йорн – Хенрих Мейн, немски гражданин, а именно: 1/6 идеална част следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.542.164.2.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. Граф ИГНАТИЕВ № 6, вх. Б, ет. 4, ап. 33, самостоятелният обект се намира на етаж 4, в сграда с идентификатор 87374.542.164.2, в поземлен имот с идентификатор 87374.542.164, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 100.46 кв.м., с прилежащи части: избено помещение №12 с площ 4.95кв.м., таванско помещение №12 с площ 6.28кв.м., 1.310% ид.ч. от общите части на сградата, -Цената на имота, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 12 880 лв. /дванадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева /. За идеалната част от имота е наложена възбрана в полза на взискателя, вписана в Сл Вп Ямбол на 12.09.2019г., като длъжникът Валентин Славов Москалев е собственик на 1/6 идеална част от имота по отношение на взискателя по изпълнителното дело на основание влязло в сила решение на съда за унищожаване на отказ от наследство. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-30.01.2020г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 13.12.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Продава Многостаен апартамент в ЯМБОЛ за 12880.00 лв. на търг от ЧСИ