Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ за 37800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 37800.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 110 кв.м.
  Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
  Обявяване: 2019-06-17
  Адрес: гр. Ловеч, ул. "Неофит Рилски" № 35-/3
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 43952.513.850 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка осемстотин и петдесет/ по кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. „Неофит Рилски“ № 35-/3, с площ 592 /петстотин деветдесет и два/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : средно застрояване /от 10 до 15 метра/, при съседи на имота: ниско застрояване - № 43952.513.849, ниско застрояване - № 43952.513.851, за второстепенна улица - № 43952.513.9501, средно застрояване -№ 43952.513.845, средно застрояване - № 43952.513.846, заедно с АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, на първи етаж, представляващ самостоятелен обект, с кадастрален № 43952.53.850.2.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка осемстотин и петдесет точка две точка едно/ по кадастралната карта, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г. на изп. директор на АГКК,с адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. „Неофит Рилски“ № 35-/3, ет. 1, ап. 1 попадащ в сграда с идентификатор № 43952.53.850.2 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка осемстотин и петдесет точка две/, в поземлен имот с кадастрален № № 43952.513.850 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка осемстотин и петдесет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ 110 кв. м. /сто и десет кв. м./при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж -№ 43952.513.850.1.1, над обекта - № 43952.513.850.2.2, заедно с 1/3 /една трета/ идеална част от мазанските и таванските помещения и съответните идеални части от общите части на сградата с кадастрален № 43952.513.850.2.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1893/17.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

Продава Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ за 37800.00 лв. на търг от ЧСИ