Земеделски имот в с. Манолово за 424.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Манолово > Земеделски имот

Земеделски имот в с. Манолово

Допълнителна информация

  Начална цена: 424.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 766 кв.м.
  Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
  Обявяване: 2023-11-28
  Адрес: село Манолово, община Павел баня
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Манолово
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.6.56 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, шест, точка, петдесет и шест), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -1437/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г., с адрес на поземления имот: с. Манолово, местност „ДЪЛБОКПЪТ “, с площ от 766 кв. м. (седемстотин шестдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 006056 (нула, нула, шест, нула, пет, шест), при съседи: 47101.6.57, 47101.6.58, 47101.6.55, 47101.6.50.

Продава Земеделски имот в с. Манолово за 424.00 лв. на търг от ЧСИ