Заведение в СВИЛЕНГРАД за 145320.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СВИЛЕНГРАД > Заведение

Заведение в СВИЛЕНГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 145320.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 265 кв.м.
  Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
  Обявяване: 2020-07-16
  Адрес: ул.Иван Мангъфов № 10
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СВИЛЕНГРАД
Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 6053 /пети римско- шест хиляди петдесет и трети арабско/, в квартал 96 /деветдесет и шести/, по кадастрален и регулационен план на град Свиленград, одобрен със Заповед № 602 / 22.11.1993 г., изменен със Заповед № 687 / 11.07.2003г. , с площ на урегулирания поземлен имот от 598,00 кв.м. /петстотин деветдесет и осем квадратни метра метра/, при граници: улица, УПИ VII- 6055, XII- 6059, IV- 6052, който имот съгласно кадастрална скица, на град Свиленград, община Сви ленград, област Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД- 18-107 / 13.12.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65677.701.6053 /шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем точка седемстотин и едно точка шестхиляи петдесет и три/, с адрес на поземления имот: град Свиленград, п.к. 6500, ул.Иван Мангъфов № 10 /десет/, с площ на имота: 593,00 кв. м. /петстотин деветдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначения на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10m/, при граници и съседи: 65677.701.6052, 65677.701.6059, 65677.701.6058, 65677.701.6055 и 65677.701.9163, ведно с построената върху имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65677.701.6053.1.11 /шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем точка седемстотин и едно точка шестхиляи петдесет и три точка едно точка единадесет/, представляващ РЕСТОРАНТ, включващ зала за хранене и кухненски блок по архитектурен проект на сградата, със застроена площ от 264,50 кв.м. /двеста шестдесет и четири цяло и петдесет стотини квадратни метра/, находящ се на първи етаж на триетажна масивна жилищна сграда, с адрес на имота: град Свиленград, п.к. 6500, ул.Иван Мангъфов № 10 /десет/, ет.1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нова на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65677.701.6053.701.6053.1.12, 65677.701.6053.1.13, 65677.701.6053.1.14, 65677.701.6053.1.15, под обекта: няма, над обекта: 65677.701.6053.1.2, 65677.701.6053.1.4 и 65677.701.6053.1.1

Продава Заведение в СВИЛЕНГРАД за 145320.00 лв. на търг от ЧСИ